Polityka Prywatności Domopoly.pl


§ 1. Informacje ogólne


Administratorem Państwa danych osobowych jest Domopoly.pl, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domopoly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-419, przy ul. Do Wilgi 22/54, posiadająca NIP: 6762571141, posiadająca REGON: 384366670 , w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

Dane kontaktowe Administratora w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczonego celu,
 • minimalizacji danych,
 • prawidłowości,
 • ograniczonego przechowywania,
 • integralności i poufności,
 • rozliczalności.

§ 2. Zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcia oraz realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przedstawiania ofert i prowadzenia rozmów handlowych;
2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym prowadzenia działań windykacyjnych) i ewentualnych odszkodowań;
3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta;
4. oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów;
5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, sporządzania dokumentacji finansowej;
6. spełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
- Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku korzystania z usług naszej firmy lub zawarcia umowy jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi lub zawarcia umowy. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów.
- Przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:
1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
4. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

§ 3. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

§ 4. Pliki cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”. Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
 • analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu;
 • funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony;
 • reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika;
 • związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 5. Zabezpieczenie danych osobowych

Państwa dane osobowe przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), a ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Państwa danych są pracownicy lub współpracownicy Administratora.

§ 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Amazon, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 7. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
1. podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna);
2. kancelarii notarialnych na potrzeby opracowania niezbędnych umów oraz dokumentów;
3. firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
4. podmiotom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług dla naszych klientów (licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy finansowi), przy czym przekazanie danych klientów odbywa się zawsze za ich zgodą;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2. sprostowania tych danych;
3. żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
6. przeniesienia swoich danych osobowych;
7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: biuro@domopoly.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.
- W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zmiany naszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@domopoly.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.